PŘEDPISY A DOKUMENTACE PRO PK

 

Technické podmínky MD  

Aktuální  stav

číslo TP

název

schváleno / účinnost od

zpracoval / distribuuje

TP 37

Provádění prefabrikovaných a monolitických čel silničních propustků

MVŽP ČSR č. j. SD/2 - 22102/1989 / 1. ledna 1990

SV Brno/ IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj

TP 41

Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu

MV ČR č. j. SD/2 - 10 402/90 / 1. září 1990

SV Brno/ IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj

TP 42

OPRAVY, OBNOVY A PŘESTAVBY OCELOVÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ

MD-OPK  č.j.119/2014-120-TN/1 / 1. prosince 2014

Pontex, spol. s r.o.

TP 43

Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními materiály

MV ČR č.j. SD/2-10 404/90 / 1. září 1990

SV Brno/ IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj

TP 53

Protierozní opatření na svazích PK

MD-OPK č.j. 304/03-120-RS/1 / 1. července 2003, oprava 2005

ASPK,s.r.o.

TP 54

Železobetonové desky sořažené s prefa nosníky mostů pozemních komunikací

MD-OPK  č.j. 37/2014-120-TN/2 / 1. května 2014 

Pontex, spol. s r.o.

TP 57

Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích – únikové zóny

MD-OI č.j. 354/08-910-IPK/1 / 1. května 2008

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 58

Směrové sloupky a odrazky - Zásady pro používání  

MD-OPK čj 37/2016-120-TN/1 / 15. února 2016

Silniční vývoj - ZDZ spol s r.o.

TP 62

 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem

MD-OSI čj. 579/10-910-IPK/1 / 1.srpna 2010

C D V, v.v.i.

TP 65

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

MD-OPK  č.j. 532/2013-120-STSP/1 / 1. srpna  2013

Ing. Antonín Seidl

TP 66

Zásady pro označování pracovních míst na PK

MD-OPK  č.j. 21/2015-120-TN/1 /  1. dubna 2015

 C D V, v.v.i.

TP 70

Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na PK

MD-OPK  č.j. 534/2013-120-STSP/1 / 1. srpna  2013

Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o.

TP 72

Diagnostický průzkum mostů PK

MD-OI  čj. 225/09-910-IPK /1 /1. dubna 2009

Pontex, spol. s r. o.

TP 73

Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou deskou. Pokyny pro výpočet.

MD-OPK č.j. 16747/96-230 / 1. března 1996

IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj

TP 74

Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou deskou.  MD-OPK č.j. 16747/96-230 / 1. března 1996   IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj  

TP 75

Uložení nosných konstrukcí mostů PK

MD-OPK č.j. 58/06-120-RS/1 / 1.února 2006

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 76 A 

Geotechnický průzkum pro PK, Zásady geotechnického průzkumu

MD-OSI č.j.485/09-910-IPK/1 / 1.července 2009

ARCADIS Geotechnika, a.s.

TP 76  B  

Geotechnický průzkum pro PK,  Provádění geotechnického průzkumu MD-OSI č.j.485/09-910-IPK/1 / 1.července 2009 ARCADIS Geotechnika, a.s.  

TP 76 C

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů PK

MD-OI čj. 1084/07-910-IPK/1 / 1. ledna 2008

ARCADIS Geotechnika, a.s.

TP 79

Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací

MD-OPK  č.j.131/2014-120-TN/1 / 1. ledna 2015

Pontex, spol. s r. o.

TP 80

Elastický mostní závěr

MD-OPK č.j. 14/2013-120-TN/1 / 1.března 2013

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 81

Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích

MD-OPK  č.j. 122/2015-120-TN/2  /  15. prosince 2015

EDIP, Ing Martolos 

TP 82

Katalog poruch netuhých vozovek

MD-OSI č.j. 164/10-910-IPK/1  / 1. března 2010

PavEx Consulting, s.r.o.

 TP 83  

Odvodnění pozemních komunikací MD-OPK č.j.11/2014-120-TN/1 /1.března 2014 PRAGOPROJEKT, a.s. 

TP 85

Zpomalovací prahy

MD-OPK  č.j. 535/2013-120-STSP/1 / 1. srpna  2013

Silniční vývoj - ZDZ spol s r.o.  a VUT v Brně

TP 86

Mostní závěry 

MD-OSI č.j.470/09-910-IPK/1 / 1.července 2009

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 87

Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek  

MD-OSI  č. j. 164/10-910--IPK/1 / 1. března 2010

VUT Brno, Fakulta stavební

TP 88

Oprava trhlin v betonových konstrukcích

MDS-OPK čj. 24909/96 – 120 / 1. února 1997

IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj

TP 89

Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům

MDS-OPK čj. 24910/96 – 120 / 1.února 1997

IMOS Brno, a.s., divize Silniční vývoj

TP 90

Mostová souprava - Používání provizorních mostů z mostové soupravy z MS v civilním sektoru

MDS - OPK č. j. 24911/96-120 / 1. února 1997  

Pontex, spol. s r. o.  

TP 90, dodatek 1

Mostová souprava - používání provizorních mostů MS MD-OSI  čj. 608/10-910-IPK/1 / 1.srpna 2010     PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 91

Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem

MDS-OPK ČR č.j. 18147/97-120 / 1.dubna 1997 , revize 2014

  C D V, v.v.i.

TP 92

Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem

MD-OSI č.j.1128/10-910-IPK/1 / 1.ledna 2011

 C D V, v.v.i.

TP 93

Návrh a provádění staveb PK s využitím popílků a popelů

MD-OSI č.j.58/11-910-IPK/1 / 1.února 2011

ARCADIS Geotechnika, a.s.

TP 93 - oprava

Změna a oprava tiskové chyby MD-OPK a ÚP č.j.578/2011-910-IPK/1 / 1.října 2011 ARCADIS Geotechnika, a.s.  

TP 94

 Úprava zemin

MD-OPK č.j.77/2013-120-TN/1 /1.listopadu 2013

ARCADIS Geotechnika, a.s.

TP 96

Vysprávky vozovek tryskovou metodou   MD-OP a ÚP I čj. 651/2011-910-IPK/1 / 1. října 2011  IMOS Brno, a.s., divize Silniční vývoj  

TP 97

Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací 

MD-OI čj. 1003/08-IPK/1 / 1. prosince 2008

ARCADIS Geotechnika, a.s.

TP 98

 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací  

MD-OPK č.j. 449/03-120-RS/1 / 1.října 2003

ELTODO EG, a.s.     (i v angličtině)

TP 98 - změna 1

Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací  - změna 1 

MD-OSI čj. 748/10-910-IPK/1 / 1. září 2010   ELTODO EG, a.s.

TP 99

Vysazování a ošetřování silniční vegetace

MDS-OPK č.j. 26490/97-120 / 1. ledna 1998

 IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj  

TP 99, dodatek 1

Vysazování a ošetřování silniční vegetace  MD-OPK č.j. 571/04-120-RS/1 / 1.ledna 2005   ASPK, s.r.o.  

TP 100

Zásady pro orientační dopravní značení na PK

MD č.j. 114/2006-120-STSP/2 / 1. března 2006

 C D V, v.v.i.

TP 101

Výpočet svodidel

MDS-OPK č.j. 26514/97 – 120 / 1. ledna 1998

Dopravoprojekt Brno, a.s.

TP 103

Navrhování obytných a pěších zón 

MD-OI č.j. 1002/08 – 910- IPK/1 / 1. prosince 2008

EDIP s.r.o.

TP 104

Protihlukové clony pozemních komunikací

MD-OI č.j. 466/08-910-IPK/1 / 1. června 2008

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 105

Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací

MD-OSI č.j.17/2011-910-IPK/1 / 1.února 2011

Roadconsult

TP 106

Lanová svodidla na pozemních komunikacích 

MDS-OPK č.j. 23122/98 – 120 / 1. července 1998

Dopravoprojekt Brno, a.s.

TP 106, dodatek 1

Lanová svodidla na pozemních komunikacích MDS-OPK č.j. 23510/01-123 / 1. července 2001 Dopravoprojekt Brno, a.s.  

TP 106, dodatek 2

Lanová svodidla Brifen H1 na pozemních komunikacích MD - OPK č.j. 19/2015-120- TN/3  / 1. března 2015 PROZNAK Praha s.r.o.  

TP 107

Odvodnění mostů PK

MD-OI čj. 1103/08-910-IPK/1 / 1. ledna 2009

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 110

Používání provizorních mostů Mabey Universal

MDS-OPK č. j. 28166/98-120 / 1. listopadu 1998

Pontex, spol. s r. o.

TP 112

Studené pěnoasfaltové vrstvy

MD-OI čj. 67/07-910-IPK/1 / 1. února 2007

IMOS Brno, a.s., divize Silniční vývoj

           TP 113 Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací   MDS-OPK č.j. 31193/98-120 / 1. ledna 1999 ,  revize 2014 TSK-ÚDI Praha  

TP 114

Svodidla na pozemních komunikacích

MD-OPK  č.j. 58/2015-120-TN/2 / 1. července  2015

Dopravoprojekt Brno a.s.

TP 114, dodatek 1

Svodidla na pozemních komunikacích  - dodatek č. 1 MD-OPK  č.j. 95/2016-120-TN/1   1. dubna 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR – Ing. Čestmír Kopřiva

TP 115

Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem

 MD-OI č.j. 222/09-910-IPK/1 / 1.dubna 2009

NIEVELT- Labor Praha, spol. s r.o.

TP 116

Chemické rozmrazovací a posypové materiály, nakládání s biologickým odpadem ze silničních pozemků

MD-OPK  č.j. 70/2015-120-TN/1 / 15. července  2015

IMOS Brno, a.s., divize silniční vývoj

TP 119

Odrazová zrcadla

MD-OPK  č.j. 536/2013-120-STSP/1 / 1. srpna  2013

Silniční vývoj - ZDZ, spol. s r. o.

TP 120

Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK

MD-OI čj. 541/10-910-IPK/1 / 1. července 2010  

Pontex, spol. s r. o.

TP 121

Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce PK

Zpracování v roce 2014

Pontex, spol. s r. o.

TP 123

Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí

MDS-OPK č.j. 26567/99-120 / 1. října 1999

CityPlan s.r.o.

TP 124

Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací

MD-OI čj. 1092/08-910-IPK/1 / 1. ledna 2009

JEKU Praha, s.r.o.

TP 127

Přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování

MD-OPK č.j.87/2015-120-TN/1 / 15.srpna 2015

IMOS Brno, a.s., Divize silniční vývoj

TP 128

Ocelové svodidlo NH 4 -  prostorové uspořádání 

Ocelové svodidlo NH 4 -  konstrukční díly

MDS-OPK č.j. 30087/99-120 / 1. ledna 2000

Dopravoprojekt Brno, a.s.

TP 130

Zařízení odrazující zvěř od vstupu na pozemní  komunikaci

MD-OPK  č.j. 537/2013-120-STSP/1 / 1. srpna  2013

Silniční vývoj - ZDZ, spol. s r. o.

TP 131

Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi

MDS-OPK č.j. 18932/00-120 / 1. května 2000

CityPlan spol. s r.o.

TP 132

Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

MDS-OPK čj. 19141/00-120 / 1. května 2000

Roadconsult

TP 133

Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK

MD-OPK  č.j. 538/2013-120-STSP/1 / 1. srpna  2013

Ing. Antonín Seidl

TP 135

Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích

MD-OPK č.j. 489 /05-120 - RS/1 / 1. října 2005

V-Projekt Ostrava

TP 136

Povlakovaná výztuž do betonu

MDS-OPK čj. 21351/00 – 120 / 1. července 2000

SVÚOM s.r.o.

TP 137

Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací  

MD-OPK č.j.73/2016-120-TN/10 / 10. dubna 2016

ČVUT Praha - Kloknerův ústav

TP 138

Užití struskového kameniva do pozemních komunikací

MD-OSI č.j.218/11-910-IPK/1 / 1. dubna 2011

VUT Brno, fakulta stavební

TP 139

 Betonové svodidlo

MD-OPK  č.j. 68/2015-120-TN/1 / 15. července  2015

Dopravoprojekt Brno, a.s.

TP 140

 Dřevoocelová svodidla TERTU

MD-OPK a ÚP č.j.390/2011-910-IPK/1 / 1.června 2011

FLOP - dopravní značení, s.r.o.

TP 141

Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní informace na PK

MD čj.  26871/00-120 / 1. ledna 2001

CityPlan spol. s r.o.

TP 142

Parkovací zařízení (parkovací sloupky, parkovací zábrany,  parkovací závory, pollery)

MD-OPK  č.j. 539/2013-120-STSP/1 / 1. srpna  2013

Silniční vývoj - ZDZ, spol. s r. o.

TP 143

Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek

MD-OPK  č.j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna  2013

Silniční vývoj - ZDZ, spol. s r. o.

TP 144

Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK               

MD-OSI čj. 224/10-910-IPK/1  / 1.dubna 2010  

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 145

Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi

MDS-OPK čj. 17005/01-120 / 1. února 2001

CDV, v.v.i..

TP 146

Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK

MD-OPK  č.j.7/2011-120-TN/1 / 1.prosince 2011

Roadconsult

TP 147

Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky

MD-OI, čj. 445/10-910-IPK/1  /  1. července 2010  

VUT Brno, fakulta stavební

TP 148

Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik

MD-OI, čj. 114/09-IPK/1/ 1. března 2009

VUT Brno, fakulta stavební

TP 150

Údržba a opravy vozovek pozemních komunikací obsahujících dehtová pojiva

MD-OSI č.j.26/2011-910-IPK/1 / 1.února 2011

 Roadconsult

TP 151

Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT)

MD-OI  čj. 543/10-910-IPK/1 / 1. července 2010

VUT Brno, fakulta stavební

TP 152

Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích

MDS-OPK čj. 29390/01-123 / 1. ledna 2002

VPÚ -DECO Praha

TP 153

Zpevněná travnatá parkoviště

MDS-OPK čj. 30818/01-123 / 1. února 2002

ASPK, s.r.o.,

TP 154

Provoz, správa a údržba tunelů PK

MD-IPK č.j. 891/09-910-IPK/1 / 1. prosince 2009

ELTODO EG, a. s.

TP 155

Betonové mosty a konstrukce staveb PK

Zpracování v roce 2014

ŘSD ČR , PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 156

Vodící stěny a ukazatele směru

MD-OPK č.j. 59/2015-120-TN /2  1. července 2015

Dopravoprojekt Brno, a.s.

TP 157

Mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu

MD-OPK č.j. 637/03-120-RS/l / 1. února 2004

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 158

Tlumiče nárazu

MD-OPK č.j. 40/2014-120-TN/1 / 1. června 2014

Dopravoprojekt Brno, a.s.

TP 158 dodatek č. 1 Tlumiče nárazu -  dodatek č. 1 MD-OPK č.j. 135/2016-120-TN/1 / 1. června 2014   Dopravoprojekt Brno, a.s.

TP 159

Dočasná svodidla

MD-OPK č.j. 60/2015-120-TN/2      10. května 2016

Dopravoprojekt Brno, a.s.

TP 160

Mostní elastomerová ložiska

MD-OPK č. j. 620/03-120-RS/1 / 1. února 2004

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 161

Mostní souprava MMT - Používání provizorních mostů MMT-100 .    Statický výpočet.

MD–OPK č. j. 511/03 – 120 – RS/1 / 1. listopadu 2003

Pontex, spol. s r. o.

TP 164

Izolační systémy mostů PK (polyuretany)

MD-OPK č.j.19/2014-120-TN/1 /1.dubna 2014

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 165

Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace

MD-OPK čj. 275/04-0120-STSP/3 / 1. srpna 2004

Silniční vývoj - ZDZ, spol. s r. o.

TP 166

Ocelové svodidlo Fracasso

MD-OSI č.j.893/10-910-IPK/1 / 1.listopadu 2010

HRADIL CZ , s.r.o.

TP 166 dodatek č.1 Ocelové svodidlo Fracasso - Dodatek č.1  MD-OPK  č.j. 85/2012-120-TN/1 / 1. srpna  2012 HRADIL CZ , s.r.o.

TP 169

Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích

MD-OPK č.j. 72/2005-120-STSP/2 / 1. dubna 2005

 C D V, v.v.i.

TP 170

Navrhování vozovek pozemních komunikací - všeobecná část, katalog, návrhová metoda      

MD-OPK č.j. 517/04-120-RS/1 / 1. prosince 2004  

VUT Brno, Roadconsult

TP 170 dodatek č. 1 upravený dotisk

Navrhování vozovek pozemních komunikací - všeobecná část, katalog, návrhová metoda   MD-OSI č.j.682/10-910-IPK/1 / 1. září 2010  VUT Brno, Roadconsult  

TP 171

Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací

MD-OPK čj. 582/04-120-RS/1 / 1.ledna 2005

CDV, v.v.i..

TP 172

Dopravní informační centra – požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací

MD-OPK čj. 45/05-120-RS/1 / 1. února 2005

SDT

TP 173

Použití mostních hrncových ložisek

MD-OPK č.j. 428/06-120-RS/1 / 1. srpna 2006

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 174

Zásady pro používání dopravních majáčků

MD-OPK čj 81/2013-120-STSP/1 / 15.února 2013

Ing. Antonín Seidl

TP 174 - oprava 1

Zásady pro používání dopravních majáčků  - oprava č. 1 MD-OPK č.j. 139/2016-120-TN/1  /  20. května 2016  ŘSD ČR

TP 175

Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací     Příloha C . změna 1 - 2009

MD-OI  č.j. 226/09-910-IPK/1 / 1. dubna 2009

SVÚOM s.r.o.

TP 176 

Hlušinová sypanina v tělese PK

MD-OSI č.j.128/11-910-IPK/1 / 1.března 2011

ARCADIS Geotechnika, a.s.

TP 177

Mostní objekty PK s použitím korugovaných plastových trub

MD-OPK č.j. 768/05-120-RS/1 / 1.ledna 2006

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 178

Izolační systémy mostů PK - polymetylmetakryláty

MD-OPK č.j.22/2014-120-TN/1 /1.dubna 2014

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 179

Navrhování komunikací pro cyklisty

MD-OPK č.j. 158/06-120-RS/1 / 1. května 2006

Koura publishing

TP 180

Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy

MD-OPK čj. 413/06-120-RS/2 /  1. srpna 2006

EVERNIA  s.r.o.

TP 181

Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby

MD-OPK čj.- 505/06-120-RS/2 / 1. října 2006

EVERNIA  s.r.o.

TP 182

Dopravní telematika na PK

MD-OPK pod čj. 579/06-120-RS/1 / 1.listopadu 2006

ELTODO EG, a.s.

TP 183

Diagnostický průzkum mostů PK postupy monitorování a vyhodnocení koroze výztuží 

v betonu metodou akustické emise

MD-OI pod č.j. 90/07-910-IPK/1 / 1. února 2007

 C D V, v.v.i.

TP 184

Systém hospodaření s pozemními komunikacemi

MD-OI č.j. 96/07 - 910 - IPK/1 / 1.února 2007

 C D V, v.v.i.

TP 185

Ocelové svodidlo ZSSK/H2

MD-OI čj. 176/07-910-IPK/1 / 1. března 2007

Skanska, a.s. 

TP 186

Zábradlí na pozemních komunikacích

MD-OI pod. č.j.349/07-910-IPK/1 / 1.května 2007

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 187

Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací

MD-OI čj. 1082/07-910-IPK/1 / 1.ledna 2008

ČBS

TP 188

Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek

MD-OI čj. 1085/07-910-IPK/1 / 1. ledna 2008

EDIP s.r.o.

TP 189

Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání)

MD-OPK č.j.279/2012-120-STSP/1 /6.června 2012

EDIP s.r.o.

TP 190

Ocelové svodidlo ZSODS1/H2               konstrukční díly

MD-OI č.j.118/08-910-IPK/1 / 1.března 2008

ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.

TP 191

Ocelové svodidlo OMO

MD-OPKI č.j.21/1012-120-TN/1 / 1.dubna 2012

OMO

TP 192

Dlažby pro konstrukce PK

MD-OI č.j.360/08-910-IPK/1 / 1.května 2008

STÚ - K, a.s.

TP 193

Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů

 MD-OI č.j. 536/08-910-IPK/1 / 1.července 2008

MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. 

TP 194

Kompozitní materiály pro vybavení objektů PK

 MD-OI č.j. 564/08-910-IPK/1 / 1. července 2008

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 195

Otevírací ocelové svodidlo SAB

 MD-OI č.j. 575/08-910-IPK/1 / 1. července 2008

PPS  

TP 196

Ocelové svodidlo Varioguard

MD-OI č.j. 576/08-910-IPK/1 / 1. července 2008

PPS

TP 197

Mosty a konstrukce PK z patinujících ocelí (1. díl)                ( 2.díl )

MD-OI č.j.692/08-910-IPK/1 / 1.září 2008  

MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. 

TP 198

Vylehčené násypy PK

MD-OI č.j.851/08-910-IPK/1 / 1.října 2008  

ARCADIS Geotechnika, a.s.

           TP 199 

Zatížitelnost zděných klenbových mostů  

MD-OI č.j.979/08-910-IPK/1 / 1.prosince 2008  

PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 199, dodatek č.1

Zatížitelnost zděných klenbových mostů   MD-OI č.j.540/10-910-IPK/1 / 1.července 2010   PRAGOPROJEKT, a.s.
            TP 200 Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN   MD-OI č.j 1075/08-910-IPK/1 / 1.ledna 2009 PRAGOPROJEKT, a.s.  
            TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích PK   MD-OI č.j.981/08-910-IPK/1 / 1.prosince 2008   PRAGOPROJEKT, a.s.  
            TP 202 Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních silnic   MD-OI č.j.1013/08-910-IPK/1 / 1.prosince 2008 VÚV T.G.M., v.v.i.  

 TP 203

Ocelová svodidla (svodnicového typu)

MD-OPK  č.j. 69/2015-120-TN/1 / 15. července  2015

Dopravoprojekt Brno, a.s.

  TP 204

Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích

MD-OSI č.j.1094/08-910-IPK/1 / 1.ledna 2009

VÚV T.G.M., v.v.i.  

    TP 205  

Zásady pro proměnné dopravní značení na PK MD-OPK č.j.49/09-120-STSP/2 / 1.ledna 2009  C D V, v.v.i..  

   TP 206  

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007   MD-OPK  č.j.99/2014-120-TN/2 / 1. listopadu 2014 SKANSKA Prefa, a.s..  

TP 207

Experiment přesnosti - Zařízení pro měření povrchových vlastností a průhybů vozovek PK MD-OSI č.j.468/09-910-IPK/2 / 1.července 2009 Měření PVV  - L. Nekula  

TP 208

Recyklace   konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena MD-OSI č.j.554/09-910-IPK/2 / 1.srpna 2009 Ing. Jan Zajíček - APT SERVIS

TP 209

Recyklace   asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka MD-OSI č.j.555/09-910-IPK/2 / 1.srpna 2009 NIEVELT- Labor Praha, spol. s r.o.  

TP 210

Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK MD-OSI č.j.1118/10-910-IPK/1 / 1.ledna 2011 VUT Brno, fakulta stavební 

     TP 211  

Izolační systémy mostů PK (přímopojížděné systémy)   MD-OSI č.j.994/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 PRAGOPROJEKT, a.s.

     TP 212  

Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech PK   MD-OSI č.j.996/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 Pontex, spol. s r. o.

TP 213

Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek   MD-OSI č.j.758/09-910-IPK/1 / 1.října 2009 IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj  

TP 214

Zesilování betonových mostů PK kompozity   Zpracování v roce 2014  PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 215

Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů PK   MD-OSI č.j.983/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 216

Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů PK MD-OSI č.j.984/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 217

Zvýrazňující optické prvky na PK - Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky - zásady pro používání  - II. vydání MD č.j. 22/2012-120-STSP/1  /1.února 2012 Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o.    (jen elektronicky)

TP 218

Navrhování zón 30   MD-OPK č.j. 42/2010-120-STSP/1/  15.ledna 2010  C D V, v.v.i..

TP 219

Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí MD-OSI č.j.991/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 EDIP s.r.o.

TP 220

Těžká mostová souprava - Používání provizorních mostů TMS   MD-OSI č.j.547/10-910-IPK/1 / 1.července 2010 PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 221

Montovaný most silniční -  Používání provizorních mostů MMS   MD-OSI č.j.548/10-910-IPK/1 / 1.července 2010 PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 222

Mostní provizorium z plnostěnných nosníků - Používání mostního provizoria PN MD-OPK  č.j.8/2011-120-TN/1 / 1.prosince 2011 PRAGOPROJEKT, a.s.

TP 223

Betonová svodidla SSŽ S97  MD-OSI čj. 270/10-910-IPK/1  / 1.dubna 2010    Eurovia Services, s.r.o.

TP 225

Prognóza intenzit automobilové dopravy (2. vydání) MD-OPK č.j.553/2012-120-STSP/1 /12.října 2012 EDIP, s.r.o.  

TP 226

Vysokohodnotné betony pro mosty PK

MD-OSI č.j.546/10-910-IPK/1 / 1.července 2010

Pontex, spol. s r. o.

TP 227

Ocelové svodidlo ZSSAM/H2 MD-OSI č.j.802/10-910-IPK/1 / 1.října 2010 S a M  silnice a mosty a.s.

TP 228

Betonová svodidla DELTA BLOC MD-OPK č.j. 36/2014-120-TN/2   1.května 2014 MABA Prefa spol. s r.o.

TP 229

Bezpečnost v tunelech PK MD-OSI č.j.1014/10-910-IPK/1 / 1.prosince 2010 ELTODO EG, a.s.
TP 229 -dodatek č.1 Bezpečnost v tunelech PK - Dodatek č. 1 MD-OPK č.j.259/2016-120-TN/12 / 24.11. 2016 prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. (ČVUT FD)

TP 230

Ocelové svodidlo ZSH2 MD-OSI č.j.45/11-910-IPK/1 / 1.února 2011 ZNAČKY PLZEŇ s.r.o.,  PSVS a.s.

TP 231

Ošetřování betonu MD-OSI č.j.163/11-910-IPK/1 / 1.března 2011 PRAGOPROJEKT, a.s.

  TP 232 

Propustky a mosty malých rozpětí

MD-OP č.j.44/2012 -120-TN/ 1 /1.května 2012

DIVYP BRNO, s.r.o.

TP 233

Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací MD-OPK a ÚP č.j.458/2011-910-IPK/1 / 1.července 2011 ARCADIS Geotechnika, a.s.

TP 234

Posuzování kapacity okružních křižovatek MD-OPK a ÚP č.j..620/2011-910-IPK/1 / 1.září 2011 EDIP s.r.o.

TP 235

Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek MD-OPK a ÚP č.j.657/2011-910-IPK/1 / 1.října 2011 EDIP s.r.o.

TP 236

Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek MD-OPK a ÚP č.j.703/2011-910-IPK/1 / 1.listopadu 2011 EDIP s.r.o.

TP 237

Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací MD-OPK a ÚP č.j. 378/2011-910-IPK/1/  1.července 2011 ARCADIS Geotechnika, a.s.

TP 238

Nízkoteplotní asfaltové směsi (NTAS)  MD-OPK č.j.28/2011-TN/ 1 / 1.ledna 2012 ČVUT Praha, fakulta stavební , Roadconsult  

TP 239

Betonová svodidla CS BETON MD-OP č.j.49/2012 -120-TN/ 1 /1.června 2012 CS-BETON s.r.o.

TP 240

Ocelová svodidla KLS MD-OPK č.j.69/2012-120-TN/1 / 1.července 2012 KLS spol. s r.o.

TP 240 dodatek 1

Ocelová svodidla KLS, Dodatek 1 MD-OPK č.j.46/2013 -120-TN/ 1 / 1.června 2013 KLS spol. s r.o.

TP 242

Ocelová svodidla MegaRail MD-OPK č.j.114/2012 -120-TN/1 / 1.prosince 2012 FLOP Dopravní značení s.r.o.

TP 243

Ocelové svodidlo Birsta W2  MD-OPK č.j.123/2012 -120-TN/1 / 1.ledna 2013 FLOP Dopravní značení s.r.o.

TP 244

Betonové svodidlo Doprastavu Bratislava DPS BZV/09 J-120 MD-OPK č.j.43/2013 -120-TN/1 / 1.června 2013 Doprastav a.s. Bratislava

TP 245

Ocelové svodidlo Duorail, Variogurd a Gateguard MD-OPK č.j.68/2013 -120-TN/1 / 1.srpna 2013 AGROZET ZS, s.r.o.

TP 245 dodatek 1

Otevírací ocelové svodidlo Gate Guard 16 QC

MD-OPK č.j.20/2015 -120-TN/3 / 1.března 2015 AGROZET ZS, s.r.o.

TP 247

Ocelové svodidlo PASS+CO MD-OPK  č.j. 97/2013-120-TN/1 / 1. listopadu  2013 PASS+CO  s.r.o.

TP 248

Ocelové svodidlo AXIMUM MD-OPK č.j. 100/2013-120-TN 1 / 1. prosince 2013 HRADIL CZ  s.r.o.              Schválení změny distributora

TP 249

Svodidla LPC MD-OPK č.j. 103/2013-120-TN 1 / 1. prosince 2013 ZNAČKY PLZEŇ s.r.o. 

       TP 251

Ocelová svodidla Marcegaglia MD-OPK č.j.41/2015-120-TN/4 / 27.dubna 2015 RENA NOVA s.r.o.

     TP 252

Ocelová svodidla VarioGuard, VarioGuard MÜF a VarioGate MD-OPK č.j.66/2014-120-TN/1 / 1.srpna 2014 RENA NOVA s.r.o.
      TP 253 Modulární lávka ML18 MD-OPK č.j.115/2014-120-TN/1 / 1. 12. 2014 Ing. Pavel Simon
      TP 254 Modulární lávka ML36 MD-OPK č.j.116/2014-120-TN/1 / 1.12. 2014 Ing. Pavel Simon
      TP 255 Ocelové zábradelní svodidlo BR2 MD-OPK č.j.10/2015-120-TN/3 / 15. 2. 2015 FLOP - dopravní značení, s.r.o.
     TP 257 Betonové monolitické oboustranné svodidlo typu Strabag 110 MD-OPK č.j.19/2015-120-ORG2/7/  22. 4. 2015 STRABAG a.s.
     TP 258 Mostní zábradlí MD-OPK č.j.61/2015-120-TN/2 / 1.7. 2015 Dopravoprojekt Brno, a.s.