Úvodní strana > Schvalování výrobků a systémů > Výstavba dálnic a silnic I.třídy >

Osvědčení ŘSD ČR o souladu TPV s technickými předpisy na používání svodidel

Náležitosti pro vydání Osvědčení ŘSD ČR o souladu TPV s technickými předpisy na používání svodidel (Osvědčení) ve smyslu Technické specifikace předmětu prací zakázek na stavební práce.

 

V případě, že ŘSD ČR požaduje v zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele stavebních prací předložení Technických podmínek výrobce (TPV) pro jednotlivá svodidla, která mají být na dané stavbě použita (rozumí se tím předložení TPV v rámci plnění prací, ne v rámci nabídky uchazeče), budou tyto TPV zaslány před použitím svodidel do stavby na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb k posouzení souladu TPV s technickými předpisy na používání svodidel. V případě souladu TPV s technickými předpisy na používání svodidel vydá ŘSD ČR Osvědčení. Vydané Osvědčení může být (v případě, že to bude požadováno v zadávací dokumentaci) následně předloženo i v rámci jiné stavby ŘSD ČR.

 

Výše uvedené neplatí pro svodidla, která byla v minulosti schválena Ministerstvem dopravy, a ve schválení je uvedena konkrétní doba jeho platnosti a pro svodidla, ke kterým jsou vyhotovena TPV s Osvědčením o souladu TPV s technickými předpisy na používání svodidel vydaným Ministerstvem dopravy.

 

Žádost musí být zaslána na vzorovém formuláři na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Úsek kontroly kvality staveb

Čerčanská 2023/12

140 00 Praha

 

Vzorový formulář zde.

 

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti a přílohy:

  1. Identifikační údaje žadatele (obchodní jméno, adresu, telefon, e-mail); sdělení, jaký vztah má žadatel ke svodidlu (zda je výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce). Dovozce nebo zplnomocněný zástupce je povinen sdělit název a sídlo výrobce svodidla.
  2. Název svodidla
  3. Protokoly z nárazových zkoušek (kopii protokolů, které vydala zkušebna provádějící nárazové zkoušky/počáteční zkoušky typu svodidel), obrazový záznam nárazových zkoušek (na datovém nosiči CD/DVD/flash disk).
  4. Výkresovou dokumentaci svodidla, ze které je patrný tvar svodidla, rozměry, spojovací materiál, včetně koncových částí (minimální obsah výkresové dokumentace musí obsahovat příčný řez svodidlem, čelní pohled, půdorys, způsob kotvení, event. spojení s podkladem a spojení jednotlivých prvků). Postačí, je-li svodidlo takto vykresleno v protokolu z nárazových zkoušek nebo v TPV.
  5. Certifikáty/Osvědčení o stálosti vlastností výrobků, ES prohlášení o shodě/prohlášení vlastnostech, „protokol o certifikaci“, montážní návod a event. technologický postup kotvení, pokud není součástí montážního návodu.
  6. TPV vypracované podle zásad uvedených v TP 114, TP 139 a TP 203 v nezabezpečeném formátu .doc na datovém nosiči.
  7. Souhlas žadatele se zveřejněním zabezpečené elektronické podoby TPV v informačním systému MD na www.pjpk.cz.

Datum posledni aktualizace: 19.7.2019

zajímavé akce

Mosty na pozemních komunikací - výstavba

(15. 9. 2020)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10218

 

Monolitické železobetonové a předpjaté mosty

(8. 6. 2020)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10219

 

SILNIČNÍ KONFERENCE

(21. - 22. 10. 2020)

silnicnikonference.eu

 

Dopravní infrastruktura 2020

(16. - 17. 9. 2020)

www.kdi.cz

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek

(25. 11. 2020)

http://www.pvp.sdruzeni-silnice.cz

 

Betonové vozovky 2020 (5. 11. 2020)

http://www.betonovevozovky.cz/konference/

 

Konference Zakládání staveb Brno 2019 (11. - 12. 11. 2019)

http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2019

 

Speciální betony 2019 (16 - 17.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10169

 

18. Diskuzní seminář k tématům 24. sympozia MOSTY 2019 (14 - 15.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10190

 

Konference Bezpečnosť cestnej premávky 2019 (16 - 18.9.2019)

www.ssc.sk/sk/novinky/bezpecnost-cestnej-premavky-2019.ssc

 

27. SILNIČNÍ KONFERENCE

www.silnicnikonference.cz

 

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

www.asfaltove-vozovky.cz

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2019

http://www.konference-projektovani.cz/

 

24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019

https://www.sekurkon.cz/kurz/10154

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

https://www.sekurkon.cz/kurz/10166

 

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

 

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.